'Groene specialisten
in het planproces'
Lees meer

Flora & fauna

Binnen de Nederlandse wet is veel aandacht voor de bescherming van flora en fauna. Grote kans dus dat u als initiatiefnemer geconfronteerd wordt met verplichte onderzoeken naar flora en fauna. Jansen & Jansen heeft als doel u zo goed mogelijk te ondersteunen in deze verplichte trajecten. Het streven hierbij is altijd te voorkomen dat uw projectplanning vertraging oploopt.

Ecologische quickscan

Waarom een ecologische quickscan?
Een ecologische quickscan ook wel quickscan flora en fauna genoemd is vaak de eerste stap om de mogelijke effecten van een ruimtelijke ingreep op beschermde planten en dieren te bepalen. In het kader van de Wet natuurbescherming is het verplicht om te toetsen of uw plannen een negatief effect op beschermde planten of dieren hebben. De ecologische quickscan toetst de mogelijk effecten van een ruimtelijke ingreep op de wet natuurbescherming.

Hoe werkt het?
De ecologische quickscan heeft de volgende opbouw:

  • Literatuuronderzoek: Op basis van verspreidingskaarten en atlassen wordt een inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde soorten. Tevens wordt getoetst of zich in de nabijheid van de projectlocatie gebieden bevinden die beschermd zijn in het kader van de Wet natuurbescherming;
  • Veldonderzoek: Het habitat op de locatie wordt beoordeeld, ook wordt er gezocht naar sporen die duiden op de aanwezigheid of het ontbreken van beschermde soorten;
  • Toetsing en conclusie: Op basis van de gegevens van de literatuurstudie en het veldonderzoek wordt een inschatting gemaakt wat de effecten van de voorgenomen ingrepen op potentieel aanwezige beschermde soorten. Na het uitvoeren van de quickscan weet u, of u de voorgenomen werkzaamheden direct kunt uitvoeren, of dat er vervolg stappen nodig zijn.

Hoe werkt het?

Vervolgonderzoek

Onderzoek naar een specifieke soort
Het kan voorkomen dat na een ecologische quicksan blijkt dat er vervolgonderzoek nodig is naar een of enkele specifieke soorten. Jansen & Jansen heeft ruime expertise op het gebied van soortspecifiek vervolgonderzoek.

Veel voorkomende vervolgonderzoeken zijn, onderzoeken naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen.

Ecologische werkprotocol

Abstracte eisen vertaald naar concrete richtlijnen
Het kan voorkomen dat uw geplande werkzaamheden gestuurd worden door voorwaarden en eisen in een ontheffing of gedragscode. Een ecologisch werkprotocol is een praktische vertaalslag van deze (abstracte) voorwaarden naar concrete richtlijnen voor uw werkzaamheden in het veld. Alle noodzakelijke afspraken zijn in het document vastgelegd. Het document vertelt u exact welke maatregelen u moet nemen om te voorkomen dat uw werkzaamheden negatieve gevolgen hebben op beschermde flora en fauna.

Voorbeelden van zaken die aanbod kunnen komen in een ecologisch werkprotocol zijn:

  • In welke periode mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd?
  • Hoe wordt voorkomen dat beschermde planten worden beschadigd?
  • Hoe wordt voorkomen dat beschermde diersoorten worden verstoord of gedood?

Onze medewerkers onderscheiden zich door praktische en concrete oplossingen. In bestekken wordt regelmatig gevraagd om een certificering in het kader van de Wet natuurbescherming. Onze medewerkers beschikken onder meer over het certificaat Gedragscode Flora en Fauna, RO III.

Hoe werkt het?

Contactformulier

Uw bericht is verzonden!
Er is een fout opgetreden!